Híreink

Grohe Nyereményjáték

2020.11.13 15:13

Örömmel értesítjük, hogy  a 2020.11.15 és 2020.12.31 közötti időszakban, bármilyen Grohezuhanyrendszer vásárlása esetén, fürdőköpenyt adunk ajándékba!

GROHE TERMÉKEINK ITT TALÁLJA!

 

A ”GROHE ZUHANY PROMÓCIÓ” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a PR-Agent Communications Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 16. C. ép. 1. em. 4.) (”Lebonyolító”) látja el.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 1. 2.1  A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.5 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

  • komplett Grohe márkájú zuhanyrendszert vásárol bármely magyarországi, Grohe termékeket értékesítő üzletben, vagy webáruházban, és

  • legkésőbb 2021. január 31-éig az info-HU@grohe.com e-mail címre küldött levelével regisztrál, és ennek során a következő valós személyes adatait megadja: teljes név, cím, telefonszám és e-mail cím, valamint beküldi a vásárlást igazoló blokk másolatát (”Regisztráció”);

  • a regisztrációval elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő – a jelen játékszabályban írtak szerinti kezeléséhez, valamint

  • hozzájárulását adja, hogy a Szervező és Lebonyolító, mint reklámügynökség, marketing célú üzeneteket küldhessen a megadott e-mail címére.

   (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”)
   Egy Játékos a Játék teljes időtartama egy Pályázatot nyújthat be a Játékba.

 2. 2.2  Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

  A Játékos köteles a vásárlást igazoló blokkot 2021. február 28-ig sértetlenül megőrizni, és a Szervező esetleges felhívására a Szervező részére bemutatni. A Szervező kizárólag azokat a Blokkokat fogadja el a Játékban, amelyeken valamennyi adat jól olvashatóan látszik. Ellenkező esetben a Szervező nem fogadja el nyertesnek a Játékost.

 3. 2.3  Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataikmegadásávalküldenekbeaJátékba.AmennyibenaJátékosnemsajáte-mailcímetvesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 4. 2.4  A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 5. 2.5  A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A GROHE ZUHANY PROMÓCIÓelnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a GROHE HUNGARY Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.) (Szervező).

1

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
  A Játék 2020. november 15 napján 00:00 órától 2020. december 31. napján 23:59 óráig tart. A blokk beküldésének határideje: 2021. január 31.

 2. A JÁTÉK MENETE

4.1 A Játék során a Játékos feladata, hogy a Játék 3. pontban meghatározott időtartama alatt komplett Grohe márkájú zuhanyrendszert vásároljon bármely magyarországi, Grohe termékeket értékesítő üzletben, vagy webáruházban, és legkésőbb 2021. január 31-éig a(z) info- HU@grohe.com e-mail címre küldött levelével regisztráljon a Játékba.

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

A Játékban az első 100 beküldő részére az alábbi ajándék kerül átadásra: 1 db Grohe logóval hímzett fürdőköntös

A Játék teljes időtartama során összesen 100 db nyeremény kerül kiosztásra. (Továbbiakban: ”Nyeremény”)

5.2 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartama alatt a Játékosok értesítése mellett a N y e r e m é n y e k e t m e g v á l t o z t a s s a , a z o k a t a z a d o t t N y e r e m é n n y e l e g y e n é r t é k ű m ás nyereménytárggyal helyettesítse, egyúttal módosítva jelen Játékszabályzatot is.

5.3 Egy Játékos legfeljebb egy darab Nyereményre lehet jogosult.
5.4 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

5.5. A nyertes Játékosokat a Lebonyolító értesíti a Regisztrációjuk során megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben.

Az Nyereményeket a Lebonyolító postai úton, a Játékos által a Regisztráció során megadott címére kézbesíti. Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését, illetve átadását kétszer kíséreli meg, a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles a Nyeremény átvétele tekintetében a Lebonyolítóval együttműködni, továbbá a Nyeremény átvétele előtt köteles igazolni, hogy 18. életévét betöltötte. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

6. ADÓZÁS

5.6 Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereménytazértnemlehetkézbesítenivagyátadni,mertaPályázatábanfeltüntetettszemélyes

adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további

kötelezettségnemterheli.AJátékrólrészletesinformációaSzervezőhivatalosFacebookoldalán érhető el.

2

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 AjelenJátékbantörténőrészvétellelkapcsolatosadatszolgáltatásönkéntes.Azok,akikaJátékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.3. megadott személyes adataikat a Szervező és Lebonyolító, mint reklámügynökség, a Szervező marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és f elhasználja; és

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a PR-Agent Kft. végzi, mint adatfeldolgozó.

 1. 7.2.  Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatástkérjenszemélyesadataikezeléséről,kérjeazoktörlésétvagyhelyesbítésétazalábbi címeken: info-HU@grohe.com címen vagy a 06 1 238 8045-ös telefonszámon. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

  Az Adatkezelő (Szervező és Lebonyolító) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos j o g s z a b á l y o k k al .

 2. 7.3.  A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja az 7.1.3. pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): info- HU@grohe.com e-mail címen.

 3. 7.4.  A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. 7.1.1.  Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

 2. 7.1.2.  a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező

és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;

7.1.4. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden

rend el k ezés ét .

A megadott adatok kezelője a szervező GROHE HUNGARY Kft., mint adatkezelő.

3

 1. 8.1  A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 2. 8.2  Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 3. 8.3  Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 4. 8.4  Szervező f enntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Szervező hivatalos Facebook oldalán.

Budapest, 2020. november 4.

GROHE HUNGARY Kft.

Szervező